Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКОГ КАМЕНА „ШУТИЦА I“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА

Општинска управа општине Аранђеловац, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНИТА КАО АРХИТЕКТОНСКОГ КАМЕНА

„ШУТИЦА I“ НА БУКУЉИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Aранђеловац на седници одржаној дана 13. новембра 2017. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонског камена „Шутица I“ на Букуљи код Аранђеловца.

Рани јавни увид организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 16. априла 2018.године, у просторијама општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, I спрат, канцеларија бр.1, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 02. маја 2018.године.

Текст огласа  - Рани јавни увид ОВДЕ

01 - Катастарско-топографски план ОВДЕ

2.1 - Извод из ППОВ, РЕФ 1 ОВДЕ

2.2 - Извод из ППОВ, РЕФ 3 ОВДЕ

2.3 - Извод из ППОВ, РЕФ 5 ОВДЕ

3.1 - Постојећа намена површина ОВДЕ

3.2 - Постојећа намена површина ОВДЕ

4.1 - Планирана намена ОВДЕ

4.2 - Планирана намена ОВДЕ

5.1 - Предлог границе са приказом решења ОВДЕ

5.2 - Предлог границе са приказом решења ОВДЕ