Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација за Урбанистички пројекат изградње на к.п.бр. 2028 КО Аранђеловац

Turn off for: Serbian
 
 
 
 

 

 

На основу  члана   63.  став 2. Закона о планирању и изградњи   (Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),  и члана 3. Правилника  оначину јавне презентације  урбанистичког  пројекта (Сл.гласник  РС“, бр.43/10), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОпштинске управе Аранђеловац,

 

О Г Л А Ш А В А

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

изградње за к.п.бр. 2028 КО Аранђеловац

 

(Инвеститор: Прековић Предраг, ул.Јанка Катића бр.13, Аранђеловац)

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат изградње за к.п.бр. 2028 КО Аранђеловац,  урађен  од  стране  Архиплан“  д.о.о.  из  Аранђеловца.  Подносилац захтева  за потврђивање  урбанистичког  пројекта  је  Прековић  Предраг ул.Јанка Катића бр.13, Аранђеловац.

 

Позивају   се  сва  заинтересована   физичка   и  правна  лица  да  изврше   увид  у Урбанистички  пројекат,  као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе исугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр.10,34300 Аранђеловац.

 

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Александра Лукић, дипл.инж.арх.

 

Јавна   презентација   Урбанистичког   пројекта   ће  бити   одржана   у  периоду   од

07.05.2018 закључно  са 14.05.2018.године  у просторијама  Општинске  управе општине Аранђеловац (хол I спрата), сваког радног дана од 11.00  14.00h.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

 

 

Цео текст огласа ОВДЕ

Главна свеска ОВДЕ

1. Диспозиција ОВДЕ

2. КТП ОВДЕ

3. Извод из ПГР-а ОВДЕ

4. Зона за грађење ОВДЕ

5. Урбанистичко решење ОВДЕ

6. Регулационо-нивелационо решење ОВДЕ

7. Синхрон план ОВДЕ