Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 680/1 КО Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРАНЋЕЛОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за имовинско-правне  односе,

урбанизам, граћевинарство и

стамбено-комуналне  послове

Број: 350-217/18

Датум: 15.10.2018.године

А р а н ђ е л о в а ц

 

На основу  члана   63.  став 2. Закона о планирању и изградњи   („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),  и члана 3.Правилника  о начину јавне презентације  урбанистичког  пројекта („Сл.гласник  РС“, бр.43/10), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство истамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац,

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу вишепородичног стамбеног објекта

на к.п.бр. 680/1 КО Аранђеловац

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 680/1 КО Аранђеловац,  урађен  од  стране  „Инфоплан“ д.о.о.  из  Аранђеловца.  Подносилац захтева  за  потврђивање  урбанистичког  пројекта  је  Општина Аранђеловац, Венац слободе 10, Аранђеловац.

 

Позивају   се  сва  заинтересована   физичка   и  правна  лица  да  изврше   увид  у Урбанистички  пројекат,  као и да у току трајања јавне презентације  доставе својепримедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управеАранђеловац, ул. Венац слободе бр.10, 34300 Арaнђеловац.

 

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Александра Лукић, дипл.инж.арх.

 

Јавна   презентација   Урбанистичког   пројекта   ће  бити   одржана   у  периоду   од

23.10.2018.  закључно  са 30.10.2018.године  у просторијама  Општинске  управе општине Аранђеловац (хол I спрата), сваког радног дана од 11.00 – 14.00h.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

 

Одељење за имовинско-правне  односе,

урбанизам, граћевинарство и

стамбено-комуналне  послове

 

Текст урбанистичког пројекта ОВДЕ

1. Катастарско-топографски план 

2. Приказ ширег окружења

3. Извод из ПГР - изградња

4. Ситуациони приказ зоне изградње

5. Урбанистичко решење са дисп. планираног објекта

6. Регулационо-нивелациони план

7. Синхрон план

 

1. Ситуациони план са основом приземља

2. Ситуациони план са основом крова

3. Основа сутерена

4. Основа приземља

5. Основа првог спрата

6. Основа другог спрата

7. Основа крова

8. Пресеци

9. Источно и северо-источна фасада

10. Западна и јужна фасада

 

Пројекат архитектуре ОВДЕ

Главна свеска ОВДЕ