Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Оглашавање јавне презентације урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 984/8, К.О. Аранђеловац

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Службени гласник РС”, бр. 64/2015), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац,

 

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ

на к.п. бр. 984/8, К.О. Аранђеловац.

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат изградње на к.п. бр. 984/8, К.О. Аранђеловац, бр. 350-145 од 16.05.2019., урађен од стране ”АРПЛАН” ДОО из Аранђеловца. Подносиоци захтева за потрврђивање урбанистичког пројекта су: Александар Симоновић ПР Изградња зграда "АС Центар" Београд, Томе Максимовића 7/7, 11000 Београд, и Мирослав Марковић ПР Изградња зграда "Нарита" Београд, Војводе Симе Поповића 8/22, 11000 Београд.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр. 10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Александра Лукић, дипл. инж. арх.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 20.05.2019. закључно са 27.05.2019. у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Текст урбанистичког пројекта ОВДЕ

1.1 Извод из ПГР ОВДЕ

1.2 Геодетска подлога ОВДЕ

2. Урбанистичко решење уређења пројекта ОВДЕ

3.1. План регулације и нивелације са урбанистичком показатељема ОВДЕ

3.2 подужни пресек кроз локацију и објекат 0-1 ОВДЕ

3.3 проужни пресек кроз локацију и објекат 0-2 ОВДЕ

4. Скупни приказ комуналне инфраструктуре ОВДЕ

Идејено решење ОВДЕ