Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу на кп. бр. 3044/1, 3044/2,3044/3, 3044/4, 3044/5, 3044/6, 3044/7, 3044/8 и 3044/9 све из КО Аранђеловац

Општинска управа Аранђеловац 

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НА КП. БР. 3044/1,2,3,4,5,6,7,8 И 9 ИЗ КО АРАНЂЕЛОВАЦ

Текст огласа ОВДЕ

Текст Урабнистичког пројекта ОВДЕ

1.1 Извод из ПГР-а ОВДЕ

1.2 Геодетска подлога са границом ОВДЕ

1.3 Планирана препарцелација ОВДЕ

2. Урбанистичко решење ОВДЕ

3.1 План регулације и нивелације ОВДЕ

3.2 Подужни пресек кроз локацију ОВДЕ

4. Комунална инфраструктура ОВДЕ

 

02 основа приземља ОВДЕ

03 основа I спрата ОВДЕ

04 основа II спрата ОВДЕ

05 основа III спрата ОВДЕ

06 основа IV спрата ОВДЕ

07 изглед кровних равни ОВДЕ

08 пресек 1-1 ОВДЕ

09 пресек 2-2 ОВДЕ

10 северосисточна фасада ОВДЕ

11 северозападна фасада ОВДЕ

12 југоисточна фасада ОВДЕ

13 југозападна фасада ОВДЕ