Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње за к.п. бр. 1953 КО Аранђеловац - вишепородични стамбени објекат -

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње за к.п. бр. 1953 КО Аранђеловац

- вишепородични стамбени објекат -  

Текст огласа ОВДЕ

Текст Урбанистичког пројекта ОВДЕ

Идејно решење ОВДЕ

1. Диспозиција ОВДЕ

2. Катастарско-топографски план ОВДЕ

3. Извод из ПГР-а -2 - намена ОВДЕ

4. Парцелација ОВДЕ

5. Зона за грађење ОВДЕ

6. Ситуација - приступ гаражи ОВДЕ

7. Урбанистичко решење ОВДЕ

8. Регулационо-нивелационо решење ОВДЕ

9. Синхрон план ОВДЕ