Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса "Eco-village" у Раниловићу са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средију

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон)), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), и Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Аранђеловац 06-781-2/2019-01-2 од 26.09.2019. год.

 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ECO-VILLAGE“ У РАНИЛОВИЋУ

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у холу I спрата и у канцеларији бр.2, од 15. октобра до 14. новембра 2019.године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 14. новембра 2019.године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине Општине Аранђеловац, одржаће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у малој сали на II спрату, 15. новембра 2019. године, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Општине Аранђеловац.

Текст огласа ОВДЕ

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ОВДЕ

0 Нацрт плана ОВДЕ

01.1 катастарско-топографски план 600x877 mm ОВДЕ

01.2 катастарско-топографски план 600x805 mm ОВДЕ

02 постојећа намена површина 514x600 mm ОВДЕ

03.1 регулационо-нивелациони план 660x790 mm ОВДЕ

03.2 регулационо-нивелациони план 660x900 mm ОВДЕ

04 план површина јавне намене 500x590 mm ОВДЕ

05 план намене површина 510x595 mm ОВДЕ

05.1 диспозиција објекта 510x595 mm ОВДЕ

06 план мрежа објеката и инфраструктуре 510x590 mm ОВДЕ