Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградње на к.п. бр. 2039 К.О. Аранђеловац

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Службени гласник РС”, бр. 32/2019), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац,

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ

на к.п. бр.2039  К.О. Аранђеловац.

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат изградње на к.п. бр. 2039  К.О. Аранђеловац, бр. 350-290 од 07.10.2019., урађен од стране ”АРПЛАН” Д.О.О из Аранђеловца. Подносилац захтева за потрврђивање урбанистичког пројекта је: СДГ ГРАДЊА  из Аранђеловца, ул. Бата Лакина бр. 8.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр. 10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Александра Лукић, дипл. инж. арх. (канцеларија бр.2)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 18.10.2019. закључно са 25.10.2019. у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Текст огласа ОВДЕ

Текст урбанистичког пројекта изградње ОВДЕ

1.1 Извод из ПГР-а ОВДЕ

1.2 Геодетска подлога са границом обухвата ОВДЕ

1.3 План парцелације ОВДЕ

2. Урбанистичко решење уређења простора ОВДЕ

3.1 План регулације и нивелације ОВДЕ

4. Скупни приказ комуналне инфраструктуре ОВДЕ

1. основа подрума ОВДЕ

2. основа приземља ОВДЕ

3. основа I спрата ОВДЕ

4. основа II спрата ОВДЕ

5. основа III спрата ОВДЕ

6. основа кровних равни ОВДЕ

7. пресек 1-1 ОВДЕ

8. пресек 2-2 ОВДЕ

9. западна фасада ОВДЕ

10. северна фасада ОВДЕ

11. источна фасада ОВДЕ

12. јужна фасада ОВДЕ