Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни увид за план генералне регулације Аранђеловац

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009–исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013-одлука УС), члана 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'' бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011), и закључног Извештаја Комисије за планове Општине Аранђеловац од 21.02.2014.године, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Управе општине Аранђеловац, излаже на

Ј А В Н И У В И Д

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. На ЈАВНИ УВИД излаже се Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац са Извештајем о стратешкој процени утицаја ПГР на животну средину, у периоду од 10. марта 2014. до 10. априла 2014.године.

2. Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац са Извештајем о стратешкој процени утицаја ПГР на животну средину, биће изложени у згради Скупштине општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Сва потребна обавештења о Нацрту Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац и Извештају о стратешкој процени утицаја могу се добити у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, I спрат, канцеларија бр.1.

3. Примедбе на Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац и мишљења о Извештају о стратешкој процени, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе искључиво у писаној форми, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, најкасније до 10. априла 2014.године, путем писарнице Општинске управе.

4. У току трајања јавног увида, дана 21. марта 2014.г. одржаће се јавна презентација Нацрта ПГР за насељено место Аранђеловац са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, у сали Дома Омладине у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовника бр.1, са почетком у 12 часова.

5. По завршеном јавном увиду, дана 18. априла 2014. године, одржаће се ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Аранђеловац, са почетком у 12 часова, у Сали Дома Омладине у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовника бр.1. Подносиоци писаних примедби на Нацрт ПГР са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, могу тада пред Комисијом за планове образложити своје примедбе.

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове.

ИСПРАВКА ОГЛАСА О ЈАВНОМ УВИДУ ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО!!!

НАЦРТ ПЛАНА

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА