Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила

Република Србија

Општина Аранђеловац

Општинска управа

Одељење за општу управу

и заједничке послове

БРОЈ:__________________

ДАТУМ: 13.10.2014. године

На основу одлуке о приступању продаји хаварисаног путничког возила број 06-613/14-01-4 од 22.08.2014. године Начелник општинске управе објављује:

О  Г  Л  А  С

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

  1.

               Општинска управа општине Аранђеловац оглашава продају путем јавне лицитације хаварисаног путничког возила марке „застава југо ИН 1.1.“ регистарске  АР 01-FN.

  2.

Почетна цена возила је 12.000,00 динара /дванаест хиљада динара/.

               Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која, до почетка јавне лицитације која ће се одржати дана 23.10.2014. године, уплате депозит у висини од 10%. Од утврђене почетне цене возила на рачун број 840-589804-93, прималац депозит општине Аранђеловац, са назнаком уплата  депозита за јавну лицитацију.

  3.

                Потенцијалним купцима ће се омогућити разгледање возила које је предмет продаје на дан лицитације сат времена пре одржавања лицитације.

                Општинска управа има право да одустане од одржавања јавне лицитације у року од 5 дана од датума одржавања лицитације.

  4.

                 Датум и време почетка пријема понуда за учешће у поступку јавне лицитације је: од 14.10.2014.године.

                 Датум и време завршетка пријема понуда за учешће у поступку јавне лицитације је 23.10.2014. године до 12 часова.

               Понуда се подноси у писаној форми на адресу: Општинска управа општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе број 10,пријава за јавну лицитацију за продају возила марке „Југо“.

Датум, време, и место одржавања јавне лицитације је 23.10.2014. године у 12 часова у сали за венчање општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10.

  5.

                Понуда физичких лица треба да садржи : име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, број телефона, и понуђену цену.

                Понуда правних лица треба да садржи : назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт и понуђену цену.

                Да би лице учествовало у поступку јавне лицитације неопходно је да заједно са понудом достави и доказ о уплати депозита.

  6.

                 Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену.

                 Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва, као и трошкове транспорта возила и сл. сноси купац.

                 Службено возило се продаје у виђеном  и затеченом стању, без права на рекламацију.

  7.

                 Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.

           Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општинске управе, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен по окончаној лицитацији.

                  У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава тј. Уплаћени депозит се не враћа.

              Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купац враћа се уплаћени депозит у року од 3о дана од дана заврштека лицитације.

  8.

               Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 5 дана од дана потписивања записника о разултатима јавне лицитације.

               Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

   9.

               Детаљније информације у вези са продајом путем јавне лицитације могу се добити на мобилни телефон број064/8669155 Живан Радисављевић.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  УСТИЋ НИКОЛА, дипл. правник