Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Оглас за орочавање средстава општине Аранђеловац

       На основу чл.35.Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ бр.29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна повеља),  чл. 9. и члана 10. а у  вези са чланом 101. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014), члана 37. Закона о јавном дугу („ Сл. гласник РС бр.61/05, 107/2009, 78/2011), и Одлуке општинског већа општине Аранђеловац бр.06-967/2014-01-3 од 16.12.2014. године

 

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

 

Венац слободе 10, 34300 Аранђеловац 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ

 

ДА   СЕ   УЧИНИ    ПОНУДА

 1.  Предмет позива : Пласирање слободних средстава Консолидованог рачуна трезора општине   Аранђеловац оквирни износ је 150.000.000,00 дин. по партијама:

   Партија 1:  Депозити  аvista ;

   Партија 2:  Орочени депозити до 30 дана;

   Партија 3:  Орочени депозити до 3 месеца ;

   Партија 4:  Депозити преко ноћи на период од 1.године;

2. Право учешћа имају -  Све пословне банке , које испуњавају услове овог позива.

 

ЦЕО ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ