Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације ‘‘Ћиринац’’ у Буковику код Аранђеловца

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Аранђеловац од 12.1.2016., оглашава ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације ‘‘Ћиринац’’ у Буковику код Аранђеловца.

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, Iспрат, канцеларија бр.2, од 29. јануара до 29. фебруара 2016.године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за имовинско-правне односе,урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 29. фебруара 2016.године.

JАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине Општине Аранђеловац, одржаће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у малој сали на IIспрату,4. марта 2016. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Општине Аранђеловац.

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР ЋИРИНАЦ

НАЦРТ ПДР ЋИРИНАЦ У БУКОВИКУ  - ТЕКСТ ПЛАНА

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА

ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА СА РЕГУЛАЦИОНИМ И НИВЕЛАЦИОНИМ РЕШЕЊЕМ И ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

СКУПНИ ПРИКАЗ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ