Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п. бр. 1579/3 К.О. Копљаре

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука
УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 3. Правилника о начину јавне
презентације Урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, бр.43/10), Одељење за
имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE
за к.п. бр. 1579/3 К.О. Копљаре

 

Пратећу документацију погледајте ОВДЕ