Get Adobe Flash player

Конкурси / огласи

Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације “Комплекс Greeny”

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), и Извештаја Комисије за плановеСкупштине општине Аранђеловац од 25.05.2017.,

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “КОМПЛЕКС GREENY”

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, спрат, канцеларија бр.2, од12јула до 12. августа 2017.годинесваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 12. августа 2017.године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине Општине Аранђеловац, одржаће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у малој сали на II спрату, 25. августа 2017. године, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Општине Аранђеловац.

 

Општинскa управе општине Аранђеловац

 

 Текст ПДР "Greeny" нацрт - - - ОВДЕ

  1. КТП - - - ОВДЕ
  2. Постојећа намена - - - ОВДЕ
  3. Планирана намена - - - ОВДЕ
  4. Саобраћај - - - ОВДЕ
  5. Парцелација - - - ОВДЕ
  6. Синхрон план - - - ОВДЕ