Get Adobe Flash player

Председник општине

Бојан Радовић

Рођен 1971. године у Аранђеловцу, где је завршио основну и средњу школу.  Дипломирао на Технолошко-металуршком и Физичком факултету  Универзитета у Београду и стекао звања дипломираног инжењера технологије и дипломираног професора физике. Више година радио у привреди, а касније и као професор физике. Учествовао на многим пројектима из области екологије и заштите животне средине. Teчно говори енглески језик.

Ожењен и има сина Димитрија.

За председника Општине изабран је на седници Скупштине општине 9. маја 2014. године, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

 

Председник Општине:

  1. представља и заступа Општину;
  2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  3. наредбодавац је за извршење буџета;
  4. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом и другим актима Општине;
  6. поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
  7. доноси акта из надлежности Скупштине у случају ратног стања и елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини, када она буде у могућности да се састане;
  8. одлучује о распореду коришћења службених просторија Општине;
  9. врши друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Контакт: 

Телефон: 034 711 722

Факс: 034 724 935

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.