Get Adobe Flash player

Одељења општинске управе

Општинска управа образује се као јединствена служба, која има своје основне унутрашње организационе јединице:

 1. Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове;
 2. Одељење за привреду и друштвене делатности;
 3. Одељење за општу управу и заједничке послове;
 4. Одељење за финансије и рачуноводство;
 5. Одељење за инспекцијске послове;
 6. Одељење за пореске послове;
 7. Одељење за инвестиције и јавне набавке;

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: Негослав Петронијевић, дипл. правник
контакт: 034/ 711-722
електронска адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
адреса: Општинска управа,
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОДНОСЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове општинске управе Општине Аранђеловац, врши управне и друге послове у непосредном спровођењу Закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини, у области урбанизма, као и у стамбено-комуналној области. У оквиру овог одељења су и послови заштите животне средине.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА: дипл. инж. геод. Јелена Стризовић
контакт : 034/ 714-000
електронска адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за привреду и друштвене делатности врши послове Општинске управе у области:

 1. индустрије, пољопривреде, занатства, трговине, туризма, угоститељства, водопривреде и других привредних делатности;
 2. културе, образовања, здравства, социјалне заштите и друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног информисања и других друштвених делатности.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЈЕЉубомир Драгојловић, дипл. ецц
контакт:
034/725-130
електронска адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Надлежности одељења,  дефинисана су у Члану 18. Пословника Скупштине општине Аранђеловац бр. 9/08, и то су:

1. Врши послове Општинске управе у области:
- матичне евиденције, грађанских и личних стања,
- организације канцеларијског пословања,
- друге послове који нису у делокругу других одељења;
2. врши послове помоћи грађанима;
3. врши заједничке послове за потребе Општинске управе у области радних одоноса, одржавања објеката и друге заједничке послове који нису у делокругу других одељења.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЈЕ: Милан Глушац
контакт: 034/ 701-739

електронска адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Одељење за финансије и рачуноводство обавља стручне и административне послове у вези прихода и коришћења средстава буџета Општине, буџетских фондова и друге имовине Општине.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ЈЕ: Марина Ивановић, дипл. економиста
контакт: 034/ 723-944
elektronska pošta: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за инспекцијске послове обавља инспекцијске послове у оквиру делокруга Општинске управе.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЈЕ: Ивана Лазовић
контакт: 034/ 711-161

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРЕСКЕ ПОСЛОВЕ
Основни задатак Одељења за пореске послове сагласно одредби члана 60 Закона о финансирању локалне самоуправе је утврђивање, контролисање и наплаћивање изворних јавних прихода прописаних законом па сходно томе Одељење:

 • води првостепени поступак утврђивања прихода
 • врши канцеларијску контролу  пореских обвезника
 • врши теренску контролу прихода пореских обвезника
 • врши редовну наплату изворних јавних прихода
 • врши принудну наплату изворних јавних прихода
 • води пореско књиговодство
 • формира и развија информациони систем
 • врши издавање уверења и потврда о ћињеницама о којима води службену евиденцију
 • пружа сртучну пореског саветовања пореским обвезницима из области локалних изворних прихода
 • врши и друге пореске послове у складу са законом

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Маријана Ћосић
контакт: 034/ 715-665
електронска адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одељење за инвестиције и јавне набавке у оквиру своје надлежности обавља послове:

- обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта и остале послове везане за утврђивање доприноса за уређење грађевинског земљишта и опремања неизграђеног грађевинског земљишта

- планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за општину и стручни надзор на инвестицијама које се финансирају из буџета општине или из средстава пренетих од других нивоа власти

- прати стање комуналне инфраструктуре

- реализацију развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција

- припремање, управљање и реализација развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; припремање нацрта одлука из своје надлежност

- истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки

- припрема плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама

- обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Ранка Фуртула
контакт: 034/ 710-125