Get Adobe Flash player

Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7 чланова Већа које бира Скупштина, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће:

1.             Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2.             Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;

3.             Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4.             Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или Олуком које доноси Скупштина;

5.             Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

6.             Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

7.             Поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8.             Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављање хипотеке на непокретности коју користи Општина, у складу са Законом.

Председник општине може задужите поједине чланове  Већа за праћење одређених области и проучавања одређених питања, који подносе извештај Већу или дају одређене предлоге и мишљења,

Чланови Општинског већа општине Аранђеловац задужени за праћење одређених области (ресора) и то:

  • Ненад Милинић - за ресор социјалне политике
  • др Горан Благојевић - за ресор здравства
  • Никола Обрадовић - за ресор саобраћаја и комуналних делатности
  • Димитрије Јовановић - за ресор развоја привреде и предузетништва
  • др Ивко Николић - за ресор образовања
  • Милан Чорлија - за ресор спорта и омладине
  • Душан Пешић - за ресор унапређења положаја пензионера